Gehele blad

Buffering- en infiltratiecapaciteit waterdoorlatende bestratingen

Gehele blad
7

De visie van Dick Vonk

Op 23 november 2005 nam Dick Vonk afscheid bij het ministerie van VROM. Veel mensen kennen hem als beleidsmedewerker op het gebied van riolering. Als waardering voor zijn inzet en kennis kreeg Vonk door het rioleringsveld een symposium aangeboden. Meerdere sprekers uitten hun bezorgdheid over de vermindering van inhoudelijke kennis bij de departementen. François Clemens en Wicher Worst blikken met Vonk terug, maar kijken ook vooruit.
13

Buffer- en infiltratiecapaciteit waterdoorlatende bestratingen

Anne Beeldens en G. Herrier bespreken de resultaten van een Vlaams onderzoeksproject op waterdoorlatende bestratingen. Op twaalf proefvakken met verschillende soorten van straatstenen en onderbouw worden de buffer- en infiltratiecapaciteit onderzocht. Het belang van het doorlatende oppervlak van de stenen om afstroming te vermijden, is aangetoond. De porositeit van de fundering is belangrijk voor de eigenlijke buffering van het water.
23

Vuiluitworp-reductie door lamellenafscheiders in bergbezinkbassins

In het kader van het emissiespoor, al dan niet in combinatie met het waterkwaliteitsspoor, zijn de afgelopen jaren heel wat bergbezinkbassins gerealiseerd. Verwacht mag worden dat het effectueren van het beleid, ten aanzien van emissiereductie op basis van Europese wet- en regelgeving, tot verdergaande eisen leidt met betrekking tot het functioneren van die bergbezinkbassins. In 2001 zijn twee onderzoeken gestart. Hans Kriele en Harrie van Mameren berichten.
30

Filtertechniek voor kwantificeren parasitaire debieten in riolen

Om acties te kunnen plannen om deze ongewenste instroom in het rioleringssysteem te verminderen, is het in de eerste plaats nodig om deze stromen te kwantificeren. Guido Vaes en Patrick Willems beschrijven een filtermethodologie om de hoeveelheden van deze ongewenste stromen te bepalen uit een tijdreeks van totaal debiet, gebaseerd op de recessietijden van de verschillende deelstromen.
36

Vliegende putdeksels

Wanneer benzine in het riool terecht komt, kan het in een groot gebied voor explosiegevaar zorgen. Welke processen een rol spelen voor het tot stand komen van het explosiegevaar, worden door Jair Smits, Rémy Schilperoort en Cathelijne Flamink uit de doeken gedaan. Daarnaast is beschreven welke maatregelen genomen kunnen worden om het gevaar op explosies te verminderen zodra er een grote hoeveelheid benzine, of een andere lichtontvlambare vloeistof, reeds in het riool aanwezig is.