Gehele blad

Bergbezinkbassins: ondergeschoven kindje

Gehele blad
Gehele blad

Verborgen kennis over be- en ontluchters

Veel kennis over be- en ontluchters zit in de markt en in ervaringen van ge-bruikers. Om die vaak ‘verborgen’ informatie ten volle te kunnen benutten, moet er meer samenge-werkt worden. Kennisuit-wisseling is essentieel. Daarnaast is er behoefte aan een gestandaardi-seerde inspectiemethode, zodat de beste aansluiting gewaarborgd blijft. Dat zijn de conclusies van een onlangs gehouden bijeen-komst van CAPWAT.
4

Berichten

- Wietplantage met afvoer op riool opgerold
- Goeree-Overflakkee en waterschap hebben afvalwaterketenplan
5

Per sonalia

- Secretaris-directeur Waterschapshuis treedt terug
- Stefan Kuks eerste watergraaf Waterschap Vechtstromen
- Grontmij benoemt Directeur Water
7

Samen sterk voor de beste data

Dat nauwkeurige neerslagme-tingen en voorspellingen van groot belang is voor de water-sector is duidelijk. Gerard van Steenhoven, directeur van het KNMI, sprak onlangs op een symposium de ambitie uit om niet alleen de kwaliteit van de metingen te verbeteren maar ook voorspellingen nauwkeuri-ger te krijgen.
8

Meer informatie dankzij strakke meldingenregistratie

Adviseurs Jeroen Langeveld en Cornelis de Haan hebben onder de vlag van Stichting RIONED een Stan-daardUitwisselingsFormat voor rioleringsMELDingen (SUF-MELD 1.0) ontwikkeld. Het systeem is be-doeld om tot een uniforme registratie van meldingen te komen. Die registratie moet kennis en inzicht opleveren om meer grip te krijgen op de prestatie van de rioleringszorg. De redactie sprak met De Haan over het uitwisselingsformat.
11

Bergbezinkbassins: ondergeschoven kindje

Bijna niemand weet hoeveel bergbezinkbassins er in Nederland zijn. Laat staan dat iemand weet wat de exacte bouwkosten waren. Stichting RIONED kwam in 2012 uiteindelijk met het cijfer van 2.600 stuks. Een ambtenaar rekende uit dat in zijn gemeente een gemiddelde prijs voor een bergbezinkbassin (BBB) 230.000 euro was.
15

Eerlijk delen

Deze zomer heeft ons weer eens met de neus op het feit gedrukt dat er grenzen zijn aan hoeveel water onze riolen en watergangen kunnen verwerken. Dat heeft op veel plaatsen de discussie aan-gewakkerd over de wenselijkheid van extra maatregelen tegen wateroverlast.
16

Scenario’s gedefinieerd en geïmplementeerd

Een gemeente heeft de zorgplicht voor het afval-, hemel- en grondwater en soms voor delen van het op-pervlaktewater. Dit betekent dat de gemeente voorbereid moet zijn op eventuele (milieu-)incidenten en calamiteiten die te maken hebben met riolering én op de bestrijding daarvan. Een incidentenplan voor de riolering brengt hierin structuur, zodat er tijdens een incident adequaat kan worden opgetreden. Ge-meente Hellendoorn kan daar over meepraten.
18

Fries samenwerkingsverband levert GRP op

Door een fusering van een aantal Friese gemeenten ontstaan efficiënte organisaties die koersen op een doelmatige invulling van de zorgplicht riolering. Zo vormen bijvoorbeeld Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân sinds januari de gemeente ‘De Friese Meren’. Deze 50.000 inwoners tellende gemeente - met als grootste plaatsen Joure, Lemmer en Balk - heeft een belangrijke stap in het samenwerkings-proces doorgevoerd door het beleid te harmoniseren.
21

Twee gemeenten leiden met innovatieve liner

Gemeente Westvoorne besloot om een deel van hun riolering te renoveren. De hoofdmoot van deze ingrijpende klus vormde het relinen van een zes kilometer lange rioolbuis. De gemeente heeft de pri-meur, want er werd voor het eerst gebruik gemaakt van een styreenvrije glasvezelversterkte liner met UV-uitharding.
26

Lavafilter Rotterdam effectief Lavafilter Rotterdam effectief voor zware metalen en PAK’s

Het lavafilter aan de Vaanweg in Rotterdam blijkt gemiddeld 70 procent van de zware metalen en 60 procent van de PAK’s bij druk verkeer af te vangen. De wijze van aanleg, het ontwerp en het be-heer van filter en verharding (bijvoorbeeld het strooien van zout) zijn van invloed op het rendement. Niet voor alle stoffen die tot een verminderde waterkwaliteit leiden biedt zuivering met dit lavafilter in dit meettraject overigens uitkomst.
28

Ervaringen in Almere met het toepassen van deelliners

Om meer aandacht te besteden aan de specifieke kwaliteitsaspecten met betrekking tot het dimensioneren en het aanbrengen van relining stelde de gemeente Almere in 2009 voor het eerst een apart bestek op voor het aanbrengen van deelreliningen. In dit bestek is veel aandacht besteed aan de verschillende kwaliteitsaspecten die een rol spelen bij het aanbrengen van deelreliningen. Andere hoofdpunten waren de on-derhoudstermijn en de garantieverklaring. Dit artikel verhaalt over de huidige stand van zaken betreft de deelliners.
30

Praktisch valideren in Loosdrechtse rioolstelsels

Loosdrecht (gemeente Wijdemeren) heeft circa 56 km aan riolering en is voornamelijk voorzien van een gescheiden rioolstelsel. De voormalige gemeente bestaat voor de helft uit oppervlaktewater met op sommige locaties een beperkte drooglegging. Begin 2013 zijn sensoren in het riool geplaatst en meetgegevens verzameld. Medio 2014 is het meetnet opgeheven en het meetproject afgerond.
32

Reflectie op samenwerking in de waterketen

In de praktijk van alledag ben je druk bezig om je ding te doen. Dat geldt in ons vakgebied net zo goed als in de rest van de wereld. Tijd voor reflectie neem je niet zo vaak en als je het al neemt dan is het lastig om signalen van buitenaf te krijgen. Al te snel hoor je jezelf of gelijkgestemden. Onlangs ontving ik enige reflectie die dat niveau ontstijgt en die wil ik met u delen.
37

Productinfo

- Wilo bouwt op BIM
- Spinnen van geluk dankzij vernieuwde Webstek
- Kolk is opkikkertje voor amfibieën